Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Kurum Politikası

Beykoz Üniversitesi

Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Kurum Politikası


İÇİNDEKİLER

 1.      Giriş
 2.      Amaç ve Kapsam
 3.      Tanımlar
 4.      Kişisel verilerin işlenmesinde Genel Esaslar (4. Madde)
 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma
 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü olma
 • İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
 1.      Kişisel verilerin işlenme şartları (5. Madde)
 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızası
 • Açık rıza aranmaksızın kişisel verilerinin işlenebileceği haller
 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
 • Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi olması
 • Hukuki yükümlülük
 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini alenileştirmesi
 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 • Şirketin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu olması
 1.      Kişisel Veri İşleme Amaçları
 2.      Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
 3.      Kişisel Verilerin Kategorizasyonu
 4.      Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi
 5.   Kişisel Verilerin aktarılması
 6.    Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları
 7.   Aydınlatma yükümlülüğü
 8.   Kişisel Verilerin Güvenliğinin sağlanması
 9.   Kişisel Verilerin hangi amaçla toplanacağı
 10.   Veri Sahibinin Hakları, başvuru yöntemleri, Verilerin Saklanma süreleri ve esasları
 11.   Verilerin Saklanma Süreleri ve Esasları
 12.   Veri İmha Süreci
 13.   Politikanın Yürürlüğü

1-GİRİŞ

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ, Anayasa’nın  Özel Hayatın Gizliliğine ilişkin  20. Maddesi ve TBMM tarafından, 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen ve 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve bu kanunun uygulanmasına yönelik diğer düzenlemelere tam uyumun sağlanması için gerekli olan hassasiyeti en üst düzeyde göstermekte olup, yaptığı tüm işlemlerinde Anayasa ve Kanun’dan kaynaklanan haklarını koruma bilinciyle hareket etmektedir.

2-AMAÇ VE KAPSAM

Kurum Politikamızın (“Politika”) amacı, kişisel verilerin korunması hakkındaki düzenlemelere ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanması, Beykoz Üniversitesinin gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında temin edilen bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması ile ilgili hususların risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek, stratejilerin, kurum içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ile kişisel veri sahiplerinin bilinçlendirilmesidir.

3-TANIMLAR

İşbu Politika’da kullanılan tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anayasa: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Üniversite/ Üniversitemiz: BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (örn. ad-soyad, TCKN, eposta, adresi, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası- Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir)

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi, yani Üniversitemiz anlamına gelmektedir.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

4-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Genel İlkeler

Üniversitemiz,Anayasa, Kanun ve bağlı olduğu kanunlar başta olmak üzere faaliyetleri kapsamında uymak zorunda olduğu diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda verileri işlemektedir. Bu kapsamda aşağıdaki ilkeler dikkate alınmaktadır:

4.2. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olunması

Üniversitemiz kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir.

Bu çerçevede, ÜNİVERSİTEMİZ tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlamak için gayret gösterir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Bu ilke uyarınca, Üniversitemiz ’in veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir.

 · Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Üniversitemiz tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler de bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Üniversitemiz yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, ÜNİVERSİTEMİZ yalnızca veri sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Üniversitemiz tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Üniversitemiz tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, Üniversitemiz, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Üniversitemiz gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamamaktadır.

5- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, ÜNİVERSİTEMİZ tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir. Kanun'da sayılan istisnalar dışında, ÜNİVERSİTEMİZ ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise ÜNİVERSİTEMİZ tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.

6-   ÜNİVERSİTEMİZ KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

ÜNİVERSİTEMİZ tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan amaçlar ve hukuki sebepleri dahilinde işlenmektedir.

Öğrenci verisi işleme amaçlarımız

 • Öğrenci yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Öğrenci özlük dosyası oluşturulması ve güncel tutulması
 • Öğrenci kayıt, başvuru, talep, şikâyet süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi İşlem süreçlerinin yürütülmesi
 • Öğrenciyi/Akademisyen eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili bilgilendirme, yönlendirme ve Eğitim sürecin devamını sağlamak
 • Öğrenci disiplin işlemlerinin yürütülmesi
 • Eğitim sertifikası oluşturulması
 • Öğrenci kulüpleri/spor aktiviteleri faaliyetlerinin sürdürülmesi
 • Öğrenci memnuniyeti takibi
 • Öğrenci eğitim faaliyetleri ile devam durumlarının takibi
 • Araştırma ve geliştirme süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Akademik etkinlik organizasyon planlanması ve icrası
 • Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul değerlendirmesi
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin sağlanması
 • Kütüphane hizmetlerinin sunulması
 • Öğrenci ilişik kesme, diploma işlemleri ve mezuniyet işlemleri
 • Öğrenci staj süreçlerinin yürütülmesi
 • Uzaktan eğitim/öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi
 • Kurum içi ve kurum dışı bilgi- belge akışının sağlanması, belgelerin arşivlenmesi
 • Sağlık durumu takibi
 • Bulaşıcı hastalık önlemlerinin alınması
 • Akademik yayın ödülü değerlendirmesi ve ödül süreci

Öğrenci verisi işleme Hukuki Sebeplerimiz

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Açık rıza

Akademik/idari personel verisi işleme amaçlarımız

 • Akademik/idari personel temin süreçlerinin yürütülmesi
 • Akademik personel alımlarında insan kaynakları süreçleri
 • İş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Akademik / İdari Çalışan özlük dosyalarının oluşturulması, yan hak ve menfaatlerin sağlanması
 • Akademik / İdari Çalışan İşten Ayrılma Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Basın Bülteni oluşturulması
 • Sağlık Durumu Takibi
 • Beykoz Üniversitesi Yayınları süreçlerinin yönetilmesi
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Bilgi İşlem süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilimsel Toplantıların organizasyonu ve yönetimi
 • Araştırma ve geliştirme süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Akademik etkinlik organizasyonların planlanması ve icrası
 • Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurul değerlendirmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin sağlanması
 • Performans değerlendirme süreçlerinin planlanması
 • Eğitim faaliyetlerinin planlanması
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İzin süreçlerinin planlanması ve takibi
 • Kütüphane hizmetlerinin sunulması
 • Uzaktan eğitim/öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bulaşıcı hastalık önlemlerinin alınması
 • Üniversitenin tanıtımının yapılması
 • Akademik yayın ödülü değerlendirmesi ve ödül süreci
 • Kurum içi ve kurum dışı bilgi- belge akışının sağlanması, belgelerin arşivlenmesi

Akademik/idari personel verisi işleme hukuki sebeplerimiz

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Açık rıza

Üçüncü Kişilerin verisini işleme amaçlarımız

 • Bilimsel toplantıların organizasyonu ve yönetimi
 • Eğitim sertifikası oluşturulması
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin ve finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, icrası
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin sağlanması
 • Mezuniyet sonrası öğrencinin kariyer takibi
 • Öğrenci staj süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Kütüphane hizmetlerinin sunulması
 • Çalışan/çalışan adayı refarans kontrolü
 • Üniversitenin tanıtımının yapılması
 • Bulaşıcı hastalık önlemlerinin alınması

Üçüncü Kişilerin verisini işleme hukuki sebeplerimiz

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Açık rıza

Aday Öğrenci verisini işleme amaçlarımız

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin sağlanması
 • Üniversitenin tanıtımının yapılması
 • Kütüphane hizmetlerinin sunulması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bulaşıcı hastalık önlemlerinin alınması

Aday Öğrenci verisini işleme hukuki sebeplerimiz

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Açık rıza

Ziyaretçi verisini işleme amaçlarımız

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin sağlanması
 • Bulaşıcı hastalık önlemlerinin alınması

Ziyaretçi verisini işleme hukuki sebeplerimiz

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Veli / Vasi / Temsilci verisini işleme amaçlarımız
 • Öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve mezuniyet işlemleri süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yönetimi
 • Üniversitenin tanıtımının yapılması

 Veli / Vasi / Temsilci verisini işleme hukuki sebeplerimiz

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 Çalışan Adayı verisini işleme amaçlarımız

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

 Çalışan Adayı verisini işleme hukuki sebeplerimiz

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 Mezun Öğrenci verisini işleme amaçlarımız

 • Mezuniyet sonrası öğrencinin kariyer takibi
 • Mezunlarla iletişim faaliyetlerinin sürdürülmesi
 • Mezuniyet sonrası öğrencinin kariyer planlanması ve desteği
 • Mezun memnuniyeti takibi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 Mezun Öğrenci verisini işleme hukuki sebeplerimiz

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 7-ÜNİVERSİTEMİZ ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI

 Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil bilinen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise ÜNİVERSİTEMİZ tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık verileri yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

ÜNİVERSİTEMİZ tarafından özel nitelikli kişisel veri (biyometrik ) olarak kabul edilebilen ait fotoğraf verisi öğrenci, çalışan, çalışan adayı, mezun öğrenci, veli/vasi/temsilci  ÜNİVERSİTEMİZ ’in  6. Maddede belirtileni süreçlerinin planlanması veya icrası amacıyla, gerekli idari ve teknik önlemler alınmak suretiyle işlenmektedir.

 8-ÜNİVERSİTEMİZ KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

ÜNİVERSİTEMİZ tarafından işlenen kişisel veri kategorileri şunlardır

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

ad soyad, anne- baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no vs

İletişim Bilgisi

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no gibi

Özlük

Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları vs

Hukuki İşlem

dli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vs

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vs

Fiziksel Mekan Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları vs

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vs

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler

Finans

Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri vs

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri

Pazarlama

alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vs

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Görsel ve İşitsel Kayıtlar vs

Dernek Üyeliği

Dernek Üyeliği

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri VS

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler

Öğrenci Eğitim ve Süreç Verisi

 ders notları, alınan dersler, devam/devamsızlıklar, ders seçimleri, diploma ve mezuniyet verileri vs

 9- ÜNİVERSİTEMİZİN VERİSİNİ İŞLEDİĞİ KİŞİ GRUPLARI

 ÜNİVERSİTEMİZ tarafından verisi işlenen kişi grupları şunlardır

 • Aday Öğrenci
 • Öğrenci
 • Mezun Öğrenci
 • Çalışan Adayı
 • Çalışan
 • Çalişan Yakını
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Ürün veya hizmet alan kişi
 • Veli/Vasi/Temsilci
 • Ziyaretçi
 • Danışma Kurulu Üyesi
 • Konuk, Konuşmacı,  katılımcı

10- ÜNİVERSİTEMİZ’in KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HÂLE GETİRİLMESİ İLE İLİŞKİLİ POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine ÜNİVERSİTEMİZ tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Üniversitemiz özellikle YÖK mevzuatına tabi şekilde faaliyette bulunması sebebi ile bu süreçtede bu düzenlemelere tabi olmak zorundadır.

11- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

ÜNİVERSİTEMİZ, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, ÜNİVERSİTEMİZ tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere ancak kanunların izin verdiği ölçüde aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler ÜNİVERSİTEMİZ tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

Söz konusu aktarımın hukuki sebepleri ise, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, açık rızadır.

ÜNİVERSİTEMİZ, Özel nitelikli kişisel verileri gerek yurt içinde gerekse yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır. 

ÜNİVERSİTEMİZeğitim süreçlerinin icrası, planlanması ve icrası için e-posta adresleri vasıtasıyla iletişime geçebilmektedir. Söz konusu e posta adresleri, g-mail, Office 365 ve Yandex ve benzeri yurt dışı e-posta hizmeti altyapılarını kullanmaktadır.  Bu nedenle gönderilen ve alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulması söz konusu olması nedeni ile Kişisel Veriler Mevzuatı kapsamında yurt dışına veri aktarımı olarak kabul edilmektedir. Ancak gerek e- posta adreslerinin birçok alanda kullanımının neredeyse zorunlu hale gelmiş olması, gerek zoom gibi platformların uzaktan eğitim, toplantı gibi süreçler açısından zaruriyet oluşturması, gerekse çeşitli mevzuatlarda kullanımının gerekmesi nedeni ile söz konusu iletişim şeklinden vazgeçilmesi mümkün olamamaktadır.

12- ÜNİVERSİTEMİZ ‘in KİŞİSEL VERİLERİ AKTARABİLECEĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, ÜNİVERSİTEMİZ kişisel verileri yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermektedir. Bu konuda tüm çalışanları gerekli eğitimleri almışlardır almaya da devam ederler.

Kişisel veriler ÜNİVERSİTEMİZ tarafından aşağıda sıralanan taraf kategorilerine KVKK’da veri aktarımına izin veren haller ile sınırlı olarak ve gerekmesi halinde aktarabilir. Veri aktarımına ilişkin gerekli önlemler alınarak veri aktarımı yapılan kişilerle de verilerin KVKK kapsamında işlenmesine ilişkin gerekli uyarılar ve sözleşmeler yapılır.

ÜNİVERSİTEMİZ, tarafından kişisel veriler şu kişilere aktarılmaktadır.

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler     

13- AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ÜNİVERSİTEMİZ, KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekliliğinin bilincindedir.   Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde ÜNİVERSİTEMİZ’in veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

 •  Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 •  Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 •  İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 •  Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 •  KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklar.

ÜNİVERSİTEMİZ, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVKK hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, ÜNİVERSİTEMİZ’in faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları hazırlanmıştır.

Veri sahiplerine yönelik hazırlanan açık rıza beyanlarında, KVKK’ya dayanak veri sahiplerine kişisel verilerinin ÜNİVERSİTEMİZ tarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. Öte yandan, KVKK’nın 28(1). Maddesi çerçevesinde, bazı durumlarda ÜNİVERSİTEMİZ’in aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

14-KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

ÜNİVERSİTEMİZ, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun idari ve teknik güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın 12(1). Maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 · Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak. ÜNİVERSİTEMİZ ’İn bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır.

İdari Tedbirler

 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. 
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. 
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır. 
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır. 
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın,sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir. 
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır. 

Teknik Tedbirler

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır. 
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır. 
 • Çalışanlar için yetki matrisleri oluşturulmuştur. 
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. 
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlamıştır. 
 • Güncel antivirüs sistemleri kullanılmaktadır. 
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır. 
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır. 
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir. 
 • Şifreleme yapılmaktadır. 

 14-ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN KIŞISEL VERILERIN HANGI AMAÇLA TOPLANACAĞI VE HUKUKI SEBEBI

Kişisel veriler ÜNİVERSİTEMİZ tarafından özellikle  https://www.beykoz.edu.tr/ adresinden yapılan bildirimler ve gönderilen evraklar, kamu kurum ve kuruluşlarının elektronik sistemleri, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar, öğrenci görüşmeleri, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti gibi yöntemler ile sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik kanallar yolu ile toplanmaktadır.

Bu amaçlarla  toplanan kişisel veriler,  ÜNİVERSİTEMİZ’in  veri sorumlusu olarak   hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve/veya kanunlarda açıkça öngörülmesi ve/veya  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve/veya  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve/veya veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rızanın varlığı halinde açık rızaya ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanabilmektedir.

15-VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, BAŞVURU YÖNTEMLERİ, HAKLARIN KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini ÜNİVERSİTEMİZ’e iletmeleri durumunda, talepler niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ÜNİVERSİTEMİZ tarafından KVK Kurulu’nca veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda veri sahipleri taleplerini yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle ÜNİVERSİTEMİZ’e iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri:

 · Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

 · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 · Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 · Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 · Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiplerdir.

16-VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE ESASLARI

ÜNİVERSİTEMİZ, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu sıfatıyla yerine göre siler, yok eder veya anonim hâle getirilir.

KİŞİSEL VERİ

SAKLAMA SÜRESİ

Kimlik Bilgisi

101 YIL

İletişim Bilgisi

101 YIL

Özlük

101 YIL

Hukuki İşlem

10 YIL

Müşteri İşlem

10 YIL

Fiziksel Mekan Güvenliği

1 YIL

İşlem Güvenliği

2 YIL

Risk Yönetimi

10 YIL

Finans

10 YIL

Mesleki Deneyim

101 YIL

Pazarlama

3 YIL

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

3 YIL

Dernek Üyeliği

1 YIL

Sağlık Bilgileri

15 YIL

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

101 YIL

Öğrenci Eğitim ve Süreç Verisi

101 YIL

17-VERİ İMHA SÜRECİ

ÜNİVERSİTEMİZ, kişisel veriler Kanuna uygun olarak imha edilir.  ÜNİVERSİTEMİZ, periyodik imha süresini 1 yıl olarak belirlemiştir. Buna göre, her yıl ocak ayında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

18-POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ 

Bu Politika 31/12/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’nın tamamının veya bir kısmının yenilenmesi durumunda Politika’nın versiyonları güncellenecektir.

Politika, ÜNİVERSİTEMİZ web sitesi https://www.beykoz.edu.tr de yayımlanmakta olup, Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişinin talebi olması halinde kendileri ile de paylaşılır.

Bu içerik 09/02/2024 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı