Kurumsal Temeller

Hizmetlerinde mükemmellik, çalışanları ve öğrencileri için mutluluk, özgürlük, hoşgörü ve başarı merkezi olmayı amaçlayan Beykoz Üniversitesi’nin;

MİSYONU

“Öğrenen, öğrendikleri ile öğrenmeye ve topluma değer katan, evrensel bir üniversite olmaktır”

VİZYONU

 • Bilimsel ve mesleki açıdan donanımlı ve yetkin,
 • Araştırma, sorun çözme ve uygulama becerileri gelişmiş,
 • Çok disiplinli yaklaşımlara açık, özgün, estetik, yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları tasarlayabilen ve uygulayabilen,
 • Öğrenmenin değerini bilen, öğrenmekten ve etik değerlerden yaşam boyu kopmayan,
 • Özgür düşünen ve düşüncesini ifade etmekten çekinmeyen,
 • Özgüveni yüksek ve etkili iletişim kurabilen,
 • Kalite ve mükemmelliği bir yaşam biçimi olarak algılayan ve uygulayan,
 • İnsan yaşamına, toplumsal ve kültürel değerlere saygılı,
 • Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş; sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alan,

bireylerin yetişmesine olanak sağlayacak, öğrenci, çalışan ve paydaşları ile bütünleşmiş, yurt içinde ve dışında saygınlığı olan örnek bir yükseköğretim ortamı ve kültürü oluşturmaktır.


TEMEL DEĞERLERİ VE İLKELERİ

Beykoz Üniversitesi, kurumsal olarak tüm faaliyet ve hizmetlerinin odağında aşağıdaki temel değerleri ve ilkeleri gözetir;

 • Araştırmak ve bilgi üretmek
 • Akademik özerklik, özgürlük ve sorumluluk
 • Öğrenci, çalışan ve paydaş odaklılık
 • Katılımcılık ve paylaşımcılık
 • Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik
 • İnsan hak ve özgürlüklerine, çoğulculuk ve çeşitliliğe saygı
 • Her alanda uluslararasılaşmak
 • Toplumsal ve sosyal sorumluluk
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Sürekli öğrenmek, iyileşmek, gelişmek ve mükemmelliği aramak

KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI (KÖÇ)

Üniversitemiz, tanımlamış olduğu kurumsal çıktılar ile aşağıdaki 14 anahtar yetkinliği, ders programlarında Yetkinlik Geliştirme Programı ile destekleyerek, öğrencilerine kazandırmayı hedeflemektedir. Bu yetkinlikler, Avrupa Komisyonunun AB üye ve aday ülkelerindeki her vatandaşın toplumdaki değişikliklere uyum sağlaması için önerilen ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında da öngörülen 8 anahtar yetkinliği de kapsamaktadır. Beykoz Üniversitesi’nin kurumsal çıktıları; öğrencilerin kendi programlarında alanlarına yönelik tanımlanmış olan öğrenme çıktılarından bağımsız olarak, her bir eğitim ve öğretim düzeyi için farklı seviyelerde tanımlanmış, her bir öğrenci tarafından kazanılması hedeflenen ortak çıktıları ifade eder.

Beykoz Üniversitesinin Kurumsal Öğrenme Çıktıları, yukarıda belirlenmiş olan 14 anahtar yetkinliği kapsamaktadır.

Beykoz Üniversitesi’nin Anahtar Yetkinlikleri:

 • İş Yapma, Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi
 • Liderlik ve Takım Çalışması
 • Etik ve Sosyal Sorumluluk
 • Yazılı ve Sözlü İletişim ve Etkileşim
 • Eleştirel Düşünebilme, Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünce Geliştirme
 • Stratejik ve Girişimci Anlayış Geliştirebilme
 • Sorumluluk Alma ve Bağımsız Karar Verebilme
 • Değişimi Yönetebilme
 • Öğrenmeyi Öğrenme, Kişisel ve Sosyal Gelişim
 • Küresel Bakış Açısı Geliştirme
 • Teknolojiyi Kullanabilme ve Dijital Yeterlilik
 • Kültürel Bilinç ve İfade
 • Sosyal ve Yurttaşlık Yeterliliği
 • Yabancı Dilde İletişim

Üniversite tarafından belirlenmiş olan bu anahtar yetkinlikler, her bir eğitim ve öğretim düzeyi için farklı seviyelerde olmak üzere tek bir “Kilit Program Öğrenme Çıktısı (KPÖÇ)” altında “14 Alt Program Öğrenme Çıktısı (APÖÇ)” ile ilişkilendirilmiş ve programların öğrenme çıktıları arasında ortak bir program öğrenme çıktısı olarak tanımlanmıştır.


ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI:

KPÖÇ: İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri alanı ile ilişkili olarak temel düzeyde kazanır.

APÖÇ 1) Problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır.

APÖÇ 2) Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.

APÖÇ 3) Alanı ile ilgili iş ve işlemlerde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

APÖÇ 4) Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır.

APÖÇ 5) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder.

APÖÇ 6) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanır.

APÖÇ 7) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir.

APÖÇ 8) Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir.

APÖÇ 9) Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde).


LİSANS PROGRAMLARI KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI:

KPÖÇ: İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri ileri düzeyde kazanır.

APÖÇ 1) Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliği kazanır.

APÖÇ 2) Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alır, gerektiğinde liderlik yapar.

APÖÇ 3) Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.

APÖÇ 4) Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır.

APÖÇ 5) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir.

APÖÇ 6) Stratejik, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir.

APÖÇ 7) Değişimi yönetebilme yetkinliği kazanır.

APÖÇ 8) Yaşamboyu öğrenme bilinciyle kişisel ve sosyal gelişim gösterir.

APÖÇ 9) İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder.

APÖÇ 10) Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır.

APÖÇ 11) Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir.

APÖÇ 12) Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde)


YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KURUMSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI:

KPÖÇ: Sahip olduğu lisans düzeyi yetkinliklerinin üzerinde, iş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri iş ve/veya akademik yaşamda profesyonel düzeyde geliştir.

APÖÇ 1) Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliğini uzmanlık düzeyinde geliştir.

APÖÇ 2) Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev alır ve gerektiğinde liderlik yapar.

APÖÇ 3) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir.

APÖÇ 4) Çalışmalarında ileri teknoloji ve dijital dönüşüm olanaklarının farkındadır.

APÖÇ 5) Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır.

APÖÇ 6) Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır.


Beykoz Üniversitesi Stratejik Planlama ve Kalite Güvencesi Sistemi

Beykoz Üniversitesi stratejik plana ve süreçlere dayalı bir yönetim yapılanması oluşturmuştur. Bu kapsamda üniversitemiz 6 stratejik alan belirlemiştir. Bu alanlar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kurumsal Gelişme
 • Eğitim ve Öğretim
 • AR-GE
 • Topluma Hizmet
 • İdari ve Destek Hizmetleri
 • Yönetişim

Üniversitemizin stratejik planlama çalışmaları kapsamında benimsediği yaklaşımda, ilk olarak üniversitenin kurumsal temelleri (Misyon, Vizyon ve Değerler) belirlenmiştir. Söz konusu kurumsal temellerden yola çıkılarak kurumsal hedefler belirlenmiş, kurumsal hedeflerden birim ve birey hedefleri oluşturulmasına imkan verilmiştir.

Üniversitemiz, belirlemiş olduğu her bir stratejik alana ilişkin stratejik amaçlar belirlemiş, bu amaçların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak stratejik ana hedefler ve alt hedefler tespit edilmiştir. Bununla birlikte her stratejik alana ilişkin, ilgili alanın hedeflerinin özet niteliğinde simgelendiği tanımlar oluşturulmuştur. Stratejik plana ve süreçlere dayalı, üniversitemiz tarafından benimsenen yönetim yapısı aşağıda yer alan Resim 1’de belirtilmiştir.

Resim 1: Beykoz Üniversitesi Stratejik Plana ve Süreçlere Dayalı Yönetim Yapısı

Üniversitemiz, stratejik planlama çalışmalarına üniversitenin kuruluşu ile birlikte başlamıştır. 2016 yılında üniversitenin kurumsal temelleri belirlenmiş, 2018 yılında öz değerlendirme ve çevre değerlendirmesi çalışmalarını içeren kurumsal değerlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Yine 2018 yılında tüm akademik ve idari birimlerin katılımı düzenlenen çalıştaylarda stratejik planda yer alacak, stratejik amaçlar, stratejik hedef ve stratejik alt hedefler belirlenmiştir. Üniversitemiz, stratejik amaç, hedef ve alt hedeflerini benimserken tüm personelin sürece katılımına özen göstermiştir. Üniversitemizin stratejik planlama yaklaşımı aşağıda yer alan Resim 2’de belirtilmiştir. Üniversitenin stratejik planlama adımları ise Resim 3’de belirtilmiştir.

Resim 2: Beykoz Üniversitesi Stratejik Planlama Yaklaşımı

Resim 3: Stratejik Planlama Adımları

Üniversitemiz, stratejik alanları, amaçları, hedefler ve alt hedefleri belirlemiş ancak söz konusu amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin değerlendirme süreçleri henüz devam etmektedir. 2020 yılının sonuna kadar söz konusu değerlendirme çalışmaları tamamlanacaktır.

Stratejik plan kapsamında stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda kurumun tamamında yapılan uygulamalar bulunmaktadır. Beykoz Üniversitesi olarak yenilikçi uygulamalar benimsenmektedir. Bunlardan biri de “Yetkinlik Geliştirme ve Staj Programı” dır. Günümüzde iş dünyası üniversite mezunlarının alanlarındaki teorik bilginin yanı sıra bazı kritik yetkinlikleri de edinmiş olarak iş yaşamına atılmalarını beklemektedir. İş dünyası bugün endüstriyel üretim modelinden hızla teknolojiye dayalı ve birbirine bağlı küreselleşmiş bir bilgi ekonomisine dönüşüm ile birlikte tarih boyunca değerli olan bazı yetkinliklerin de değiştiğini biliyor ve artık eğitim sisteminin de buna uygun şekilde dönüşmesini beklemektedir.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan üniversitemiz 2017 yılında tüm lisans ve ön lisans bölümlerinde Yetkinlik Geliştirme Programını hayata geçirmiştir. Öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alan bilgisinin yanı sıra 21. yüzyıl iş dünyasının ihtiyaç duyduğu aşağıdaki temel ve yönetsel 14 Yetkinlikte kendilerini geliştirmiş olarak mezun olmaları hedeflenmiştir. Üniversitemiz tarafından tanımlanan 14 kurumsal yetkinlik aşağıda belirtilmiştir. Kurumsal Temellere aşağıda yer alan linkten ulaşılabilir.

Kurumsal Temeller: https://www.beykoz.edu.tr/icerik/552-kurumsal-temeller

Resim 4: Beykoz Üniversitesi Stratejik Planlama Ekibi

Beykoz Üniversitesi, stratejik planlama çalışmalarına başlangıç yapmadan önce bir stratejik planlama ekipleri oluşturmuştur. Bu ekiplerde Kalite Komisyon Üyeleri, Program/Bölüm Başkanları, İdari Birim Müdürleri ve İdari Birim Temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Üniversitemizin kuruluşu itibariyle yürüttüğü bir diğer önemli ve özgün çalışma ise AKTS Bilgi Paketi’dir. Kurumsal çıktıların tanımlandığı, kurumsal çıktılarından yola çıkılarak; program eğitim hedeflerine, program eğitim hedeflerinden, program çıktılarına ve program öğrenme çıktılarından da ders öğrenme çıktılarının tanımlandığı AKT Bilgi paketinde önemli bir süreç tamamlanmıştır. Program Eğitim Hedefleri (PEH), Program Çıktıları (PÇ), Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), üniversitemiz tarafından belirlenen kurumsal çıktılar ile uyumlu olarak tanımlanmıştır. Üniversitemizin, Program Eğitim Hedefleri (PEH), Program Çıktıları (PÇ), Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) belirlenme sürecinde yararlanılan metodoloji aşağıda görsel olarak ifade edilmiştir.

Resim 5: Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Uygulama Süreci

 

*Kurumsal öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak tanımlanmıştır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen bir diğer özgün uygulama ise; Lisansüstü Programlar Enstitüsü’nün kuruluşudur. Üniversitemiz, Türkiye’de “Lisansüstü Programlar Enstitüsü” kuran ilk üniversite olmuştur. Adımları ilk defa, üniversitemiz tarafından atılan bu uygulamadan sonra iki yükseköğretim kurumu daha lisansüstü programlarını tek bir enstitü altında toplamıştır. Bu nedenle üniversitemizin, birçok alanda özgün uygulamalara öncülük ettiği söylenebilir.

 

Bu içerik 30/05/2024 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı