İngilizce Yeterlik Sınavı (Beykoz-PROF)

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

İngilizce Yeterlik Sınavı (Beykoz-PROF)

Sınavın Amacı:

İngilizce Yeterlik Sınavı (Beykoz-PROF), Beykoz Üniversitesi’nde öğretim dili tamamen İngilizce programlara yerleşmiş ve İngilizce Seviye Belirleme (Beykoz-PROF) Sınavı’nda istenilen başarıyı elde etmiş (60 çoktan seçmeli sorudan oluşan bölümden en az 30 net yanıt vermek) öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarılı (muaf) olabilmeleri ve bölüm derslerine başlayabilmelerini sağlamak amacıyla verilir.

Sınav Tarihi, Yeri, Saati:

Öğrenciler, Beykoz-PLET sonucuna göre başarılı olan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı “Duyurular” alt linkinde ilan edilen Beykoz-PROF sınava girecekler listesinden sınav tarihi, yeri ve saati bilgisini öğrenebilirler.

Sınavın Kapsamı ve Süresi:

İngilizce Yeterlik Sınavı (Beykoz-PROF), “yazılı” ve sözlü” olmak üzere iki oturumda yapılır.

Yazılı sınav oturumu yaklaşık 3 saat sürer. 1 saatlik aradan sonra ise öğrenciler “sözlü” sınav oturumuna katılırlar; sözlü sınava, kendilerine duyurulan randevu saatlerine uygun olarak girerler.

Beykoz-PROF Uygulanışı, Soru Tipleri ve Değerlendirme:

I. YAZILI OTURUM:

Yazılı oturum, orta üstü düzeyde (upper-intermediate) sözcük bilgisi, dilbilgisi, okuma becerisi, dinleme becerisini ölçen 60 sorunun sorulduğu bölüm ile yazma becerisini ölçen bölüm olmak üzere toplam 2 (iki) bölümden oluşur.

 

 1. Çoktan Seçmeli Bölüm:

Bu bölümde verilen yanıtların “optik form” üzerinde işaretlenmesi zorunludur. 4 yanlış bir doğruyu GÖTÜRMEZ.

ÖLÇÜLEN ALAN

SORU SAYISI

SORU TİPLERİ

(ÇOKTAN SEÇMELİ)

Sözcük Bilgisi

(Genel ve Akademik Sözcükler ve Sözcük Öbekleri)

10 soru

* Boşluk tamamlama

Dilbilgisi

 

15 soru

* Metin içinde doğru yapıyı bulma

 

Okuma Becerisi

20 soru

* Anladığını ölçen soruları yanıtlama

* Ana fikri bulma

* Çıkarımda bulunma

* Referans ifadeyi bulma

* Sözcük anlamını tahmin yürüterek bulma

* Metnin işlevini bulma

* Değerlendirme yapma gibi

 

Dinleme

15 soru

2 (iki) bölümden oluşur:

* Dinlerken yanıtlama

* Not alma (alınan notlara göre sonradan dağıtılan sorular yanıtlanacaktır)

 

 1. Yazma Bölümü:

Yazma bölümünde, verilen 3 (üç) farklı konudan birinin seçilerek o konu hakkında 300-350 sözcük sayısında paragraf / kompozisyon yazımı (akademik) beklenmektedir.

Yazma bölümünde verilecek konu başlıklarına örnekler aşağıda verilmiştir:

Teknoloji / Eğitim / Bilim / Medya / Reklamcılık / İletişim / Suç-Ceza / Tarih / Kültür / Dil / Sanat / Sağlık / İş-Çalışma Hayatı / Bilişim / Ekonomi / Turizm / Dünya Olayları / Çevre gibi

Yazma bölümü değerlendirme alanları aşağıdaki gibidir:

PARAGRAF / KOMPOZİSYON (AKADEMİK) DEĞERLENDİRME ALANLARI

* Konuya uygunluk: Konuyla ilgili olmayan metinler “0 (sıfır)” olarak değerlendirilir

* İçerik: Fikirlerin ve onları destekleyen örneklerin/açıklamaların özgün olması, konu başlığına uygunluğu, çeşitliliği ve yeterliliği

Sözcük Bilgisi: Sözcük ve sözcük öbeklerinin doğru ve yerinde kullanımı; genel ve akademik sözcük kullanımı ve çeşitliliği

* Dilbilgisi: Basit, birleşik, karmaşık yapıların doğru kullanımı ve çeşitliliği

* Planlı yazma: Akademik yazıma uygun formatta olmalı

* Yazım ve noktalama  

 II. SÖZLÜ OTURUM:

Sözlü oturum, yazılı oturumun ardından aynı gün içerisinde randevu usulüne göre yapılır.

Öğrencilerin, sözlü sınav randevu saatlerinden en geç 15 dakika önce sınav dersliği kapısı önünde hazır bulunmaları ve kimliklerini göstermek suretiyle sınav salonuna girmeleri gerekmektedir.

Her oturumda en az 2 öğrenci bulunur. Öğrenciler, zarf içerisinden sorularını sırayla çekerler.

Birinci turda, çekilen sorunun yanıtlanmasının ardından ikinci tur soruları çekilir. Öğrencilere, her turda bir defaya mahsus olmak üzere çekilen soruyu değiştirme hakkı verilir. Ancak, öğrenciler soru değişikliğini yaptıktan sonra bir önceki soruya dönme hakkını kaybederler.

Bir turun toplam süresi,

 • Soru hakkında düşünme süresi yaklaşık 1 (bir) dakika,
 • Soruyu yanıtlama süresi de yaklaşık 2 (iki) dakika

olmak üzere toplam 3 (üç) dakikadır. Bu durumda, sözlü sınavını tamamlayan bir öğrencinin sözlüde bulunma süresi, yaklaşık 6 (altı) dakikadır.

Sözlü sınavının değerlendirme alanları aşağıdaki gibidir:

Beykoz-PROF SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME ALANLARI

* Konuya uygunluk: Konuyla ilgili olmayan yanıtlar “0 (sıfır)” olarak değerlendirilir

* İçerik: Fikirlerin ve onları destekleyen örneklerin/açıklamaların özgün olması, çeşitliliği ve yeterliliği

* Sözcük bilgisi: Sözcük ve sözcük öbeklerinin doğru, yerinde ve istenilen sözcük sayısı kadar kullanımı; genel, akademik sözcük kullanımı ve çeşitliliği

* Dilbilgisi: Basit, birleşik, karmaşık yapıların doğru kullanımı ve çeşitliliği

* Akıcılık

* Sesletim, tonlama, beden dili

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Sınavda Başarılı Olma:

Beykoz-PROF sonuçları, sınavdan sonraki 1 (bir) hafta içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı web sayfasında yer alan “Duyurular” alt linkinde ilan edilir.

Beykoz-PROF Sınavı’ndan 60 ve üzeri puan alan öğrenciler bu sınavdan “başarılı” olmuş sayılırlar ve İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarılı (muaf) olma hakkını elde ederler.

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar:

Sınav sürecinde aşağıda belirtilen kurallara, soru kitapçıkları üzerindeki açıklamalara ve sınav salon görevlilerinin talimatlarına uyulması zorunludur. Verilen talimatlara uymayanların ve sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopya çekilmesine yardım eden öğrencilerin sınavı geçersiz kabul edilir.

Sınav başlamadan önce öğrencilerin;

 • Beykoz-PROF Sınav saatinden en az 30 dakika önce sınava giriş için hazır bulunmaları,
 • Sınav görevlileri tarafından kendilerine gösterilen yere oturmaları,
 • Sınav araç gereçlerini (kurşun kalem, silgi, kalemtıraş) yanlarında bulundurarak sınava gelmeleri,
 • Kayıt sırasında kendilerine verilen “Öğrenci Kimlik Kartları” (kimlik kartı verilmemişse nüfus cüzdanı/pasaport) ile sınava gelmeleri ve sınav salonuna girişte sınav görevlisine kimlik kontrolü için bu kartı göstermeleri,
 • Sınav salonunda cep telefonlarını yanlarında bulundurmaları yasak olduğundan sınava başlamadan önce cep telefonlarını tamamen kapatıp sınav salon görevlisine teslim etmeleri,
 • Sınava giriş listesine imza atmaları (sınav listelerinde imzası bulunmayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır),
 • Sınav salon görevlisinin talimatlarını takip ederek, kendilerinden istenen bilgileri (öğrencilerin adı-soyadı ve öğrenci kimlik numarası ve soru kitapçığı türü gibi) kendilerine dağıtılacak “optik form” ve “sınav soru kitapçığı” üzerinde dikkatlice doldurmaları (optik form üzerindeki eksik bilgi ve yanlış işaretlemeden doğacak sorunlar sınavın geçersiz sayılmasına neden olacağından istenen bilgileri ve özellikle soru kitapçığı türünü (A ya da B) doğru yazmaları),
 • Soru kitapçığı dağıtıldığında, kitapçığı tamamen açmadan sayfa sayılarını kontrol etmeleri,
 • Sınava başla komutu gelene kadar ve bekleme yapılan sürelerde soru kitapçık kapağını kapalı tutmaları gerekmektedir.

Sınava başlama komutundan sonra sınav görevlisine veya bir başkasına soru sorulması yasaktır. Sınav salonu görevlilerince sınav başlamadan yapılan uyarıların dikkatlice dinlenmesi zorunludur. Sınav süresi boyunca sınav kurallarına uymayan öğrenciler bir kez daha uyarılmayacak ve bu öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

İngilizce Yeterlik Sınavı yazılı oturum süresi 3 (üç) saattir; yazılı oturumdaki dinleme becerisi bölümünden sonra ihtiyaç arası verilecektir. İhtiyaç arasına kadar olan sürede öğrencilerin herhangi bir nedenle (sigara içme, tuvalet vs. gibi) sınav salonunu terk edip tekrar sınava gelmelerine izin verilmeyecektir. Bu nedenle sınav başlamadan önce öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaları tavsiye edilir.

 Sınav sırasında öğrencilerin;

 • Sınav sorularına verecekleri yanıtlarını, kendilerine verilen süre içerisinde “optik form”a işaretlemeleri,
 • Sınav süresince kalem, silgi vs. alışverişi yapmamaları gerekmektedir.

 Sınav bitiminde ise öğrencilerin;

 • Sınav süresinin dolduğu anonsu gelince, kalemlerini bırakarak önce optik formları, ardından da soru kitapçıklarını teslim ettiklerinden,
 • Sınav süresi bitiminde, optik form ve soru kitapçıklarını sınav salon görevlisine eksiksiz teslim ettiklerinden,
 • Sınav imza listesinde imzalarının bulunduğundan ve
 • Sınav salonundan ayrılırken cep telefonlarını teslim aldıklarından emin olmaları gerekmektedir.

Bu içerik 27/07/2018 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı