İnsanı sosyal bir varlık haline getiren unsur aradığı mutluluğu ancak toplum içinde bulabilmesidir. Toplum, birbirleri ile iletişim ve etkileşim içinde bulunan ortak anlayış sahibi bireylerden oluşur. İnsan toplumlarının günümüzdeki gelişmişlikleri bilgi birikimlerini bir sonraki nesile aktarabilme ve işbirliği yapabilme yetenekleri ile açıklanabilir. Bu nedenledir ki ticaret insanoğlunun var olduğu günden buyana karşılıklı güvene dayalı uzmanlaşmanın ve işbirliğinin bir sonucudur. Sizin de farkına varmaya başladığınız üzere ekonomik büyüme, kültürel zenginleşme, yaşam kalitesinde yükselme, kısaca refah artışı uluslararası ticaret hacmindeki artış ya da azalışla paralellik göstermektedir. İnsanlar ürettikleri bilgi, ürün ve hizmetleri birbirleri ile değiştikleri müddetçe gelişmelerinin ivme kazanması ve içerisinde bulundukları Dünya’yı daha iyi anlamaları, daha iyi yorumlamaları ve amaçları doğrultusunda daha iyi kullanmaları mümkün hale gelir. Dünya ekonomisinin yalnızca son iki yüz yıllık performansına bakılsa dahi, yüksek ekonomik büyüme dönemlerinin, yüksek uluslararası ticaret hacmiyle eşzamanlı yaşandığı kolayca görülebilir.  Bu bağlamda insanlığın refahı ile ticari faaliyet, eşanlamlı olmasa da, birbiriyle yakından ilintili iki kavramdır.

Oldukça aşina olduğunuz bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler hayatın birçok alanını etkilemiştir. Bu teknolojiler, iş yapma, öğrenme, planlama alışkanlıklarını değiştirmekte ve hatta sohbet biçimi, espri anlayışı gibi insana özgü davranışlar üzerinde dahi etkili olmaktadırlar. Yukarıda bahsettiğim anlamda ticaretin teknolojideki bu değişmelerden en fazla etkilenenlerden ve hatta teknolojideki değişimi belirleyen unsurlardan birisi olduğunu söylemek zor değil. 1970’lerden bu yana Dünya ticaret hacmi zaman zaman yaşanan krizlere rağmen giderek artan bir ivmeyle büyümektedir. Dünya için geçerli olan bu durum, Türkiye için de geçerlidir. Bunun en temel sebeplerinden biri, ülkemizin coğrafi konum itibariyle bir ticari odak; yalnızca kendi üretimini yurt dışına satan değil, aynı zamanda uluslararası tedarik zincirlerinin de geçtiği bir istasyon olmasıdır. Türkiye’nin lojistik sektöründe, dış ticaretindeki genişlemeyle eş zamanlı yaşanan büyüme bunun bir göstergesidir. Geçtiğimiz 15 yıl zarfında ülkemizin ihracatı %420, ithalatı %280, toplam dış ticaret hacmi ise %330 büyümüştür.

Uluslararası ticaret küreselleşmenin göze çarpan en önemli ve hızla büyüyen unsuru olarak tüm toplumlar için oldukça kritik bir öneme sahiptir.  Uluslararası işbirliklerinin arttığı, rekabetin şiddetlendiği bu süreçte, ekonomiler sağlıklı işleyebilmek için uluslarararası ticaret ilişkilerini doğru stratejiler ve politikalar oluşturarak iyi bir biçimde organize etmenin yollarını aramaktadırlar. Bu çerçevede uluslararası ticaret kavram ve uygulamalarına hakim, vizyon geliştirebilen, yenilikçi, ekonomi, işletme, hukuk ve yönetim konularında bilgi sahibi, çağa özgün araç ve donanımları amaçları doğrultusunda etkili kullanabilen bireylerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu bireyler sahip olduğunuz bilgi ve donanımlar ile tabi olduğunuz ekonominin gelişmesine, akılcı, çağdaş yaklaşımlar, politikalar ve stratejiler oluşturarak ve/veya oluşturulanları uygulayarak katkı sağlayacak ve katma değer yaratacak kişilerdir.

Bilgi toplumu, ağ toplumu, sayısal ekonomi ve şimdi endüstri 4.0 kavramlarının bir sonucu olarak ticaret hacminin genişlemesi ve ticarete konu olan kompozisyondaki değişmeler, uluslararası ticaret alanının güncel yetkinliklerini barındıran, disiplinler arası çalışabilen kişilere olan talebi artırmaktadır. Küreselleşmenin kaçınılmaz bir biçimde etkilediği iş ve endüstri biçimlerinin giderek büyümekte ve karmaşıklaşmaktadır. Uluslararası ticaret uzmanlarından sürekli bir biçimde konjonktürel dalgalanmalara gecikmesiz tepki verebilecek planlamayı, stratejileri, kaynakları ve olanakları oluşturmaları beklenmektedir. Güncel, yenilikçi ve yaratıcı politikalar, mevzuat ve yönetmelikler, projeler, çözümler, stratejiler üretmek açık ekonomi koşullarında gerek bölge refahı, gerek toplumsal refah, gerekse ekonomik büyüme için son derece önemlidir. Türkiye’nin potansiyelini gerçekleştirmek için uluslararası ticarete dayalı finansman ihtiyacının karşılanması, rekabet avantajı kazanılması, etkin ve yenilikçi teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Uluslararası işbirlikleri arttıkça, günümüz iş çevreleri zaruri olarak ulusal ve uluslararası politikaları bilen, mevzuat ve işleyişe hâkim, operasyon planlayabilen ve yönetebilen, strateji geliştirebilen, analiz yapabilen, yabancı dil ve bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen bireylere olan istihdam taleplerini artırmaktadırlar.

Kariyer Fırsatları

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü mezunlarının ihracat ve ithalat faaliyeti yürüten şirketler başta olmak üzere, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki temsilciliklerinde, bankaların dış ticaret departmanlarında, gümrük müşavirliklerinde, lojistik firmalarında ve AB Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarında çalışma olanağı bulunmaktadır. Ayrıca; üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve çeşitli bölgesel ve uluslararası çalışma kurumlarında çalışabilmeleri olanaklıdır.

 

 

 

Bununla birlikte kazanılan yetenekler ile birçok farklı konuda profesyonel çerçevede bireysel hizmet sunulabilir. Giderek büyüyen ve hızla karmaşıklaşan uluslararası ticaret ilişkileri uluslararası ticaret profesyonellerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu ihtiyaç piyasa ve endüstri tarafından uluslararası ticaret profesyonellerine olan istihdam talebinin büyümesi şeklinde kendisini göstermektedir. Analiz yapabilen, uluslararası ticaret hukukunu yorumlayabilen, stratejiler kurgulayabilen, dijital ticaret dinamiklerine hakim, disiplinler arası çalışabilen, girişimci niteliklerini barındıran kişiler bugünün iş dünyasında öne çıkmaktadırlar.

         

Bu içerik 13/01/2021 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.