Bölüm Hakkında

Günümüzde, uluslararası ekonomik hareketliliğin artması, teknolojinin hızla gelişmesi ve küreselleşmenin yayılması gibi nedenlerle işletmeler sürekli bir değişim ortamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Küresel rekabetin hızla arttığı ulusal ve uluslararası pazarlarda başarılı olmak isteyen işletmeler, çağdaş bilgilerle donatılmış, yeniliklere açık, girişimci ve kendini sürekli geliştiren bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Ulusal ve uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren her işletme; üretim, pazarlama ve satış, muhasebe, finansman ve insan kaynakları alanlarında çağdaş bilgi ve becerilerle donanmış insan kaynaklarına sahip olmayı hedeflemekte ve insan kaynağına giderek daha fazla yatırım yapmaktadır. İşletmeler çalışanlarının çok yönlü ve çağdaş işletmecilik bilgilerine sahip olmaları kadar, yaratıcılık, sorumluluk alabilme, analitik düşünme, değişime hızlı uyum, geleceği görebilme, en az bir yabancı dili çok iyi derecede konuşup yazabilme gibi belirli bazı davranış özelliklerini de kazanmış olmalarını beklemektedirler. Değişik sektörlerde her düzeydeki çalışanlar için gerekli olan bu niteliklerin ancak kaliteli bir eğitimle sağlanması mümkündür.

Fakültemizin İşletme Bölümü bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı program halinde çağdaş bir işletme eğitimi vermeyi amaçlamaktadır. Bu eğitimle bir işletmenin etik, sosyal ve hukuki sorumluluklarının bilincinde olan, araştırıcı, yeniliklere açık, çağdaş işletmecilik bilgileriyle donanmış; geleceğin nitelikli işletmecilerini çalışma hayatına kazandırmak hedeflenmektedir.

Bu amacımıza ulaşabilmek için başlıca ilkelerimiz şunlar olacaktır:

 • Öğrencilerin, işletme yönetimi eğitiminin temelini oluşturan; muhasebe, finans, işletme, iktisat, pazarlama, yönetim-organizasyon vb. gibi konularda geniş bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 • Bu konular dışında öğrencilerin liderlik, davranış bilimleri, iletişim, proje yönetimi ve girişimcilik gibi; ayrıca servis dersleri konumunda olan matematik, istatistik, hukuk, yöneylem araştırması, bilgi işlem, yönetim bilişim sistemleri gibi konularda eğitmek, Programlarımızda, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlayabilecek kültür, sanat ve sporla ilgili ders ve faaliyetlere de yer vermek.
 • Öğrencileri, çalıştıkları işletmelerdeki bireylerle etkili iletişim kurabilmeleri ve farklı disiplinlerdeki bireylerden oluşan takımlarda da uyumlu bir işbirliği içinde, sinerji üretebilmek amacıyla çalışabilmeleri için hazırlamak,
 • Öğrencilerin, profesyonel bir iş çevresinde çağdaş bilgi teknolojileri ve araçlarından yararlanabilecek, sürekli öğrenmeye istekli, yeniliklere açık ve değişimlere kolaylıkla uyum sağlayabilecek nitelikte yetişmelerini sağlamak,
 • Aktif ve işbirliği içinde öğrenme ve odaklandıkları konularda yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmek,
 • Bulundukları iş çevresi dışında uluslararası iş ortamıyla ilgili gelişmeleri izleyebilme ve sorunlara aşina olma becerisi kazandırmak,
 • Etik değerler ve sosyal sorumlulukların bilincinde olarak analitik düşünebilme, sorun çözebilme ve karar verebilme yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Kültürel farklılıkları inceleme ve bu farklılıkların ticari faaliyetler ve pazarlıklar üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirilmelerini sağlamak,
 • Programdaki dersler dışında, çeşitli konulardaki uzman, yönetici ve iş insanlarının, ayda en az bir kez konferanslar vermelerini sağlayarak, uygulamanın içinde olan bu bireylerin deneyimlerini, başarı ve başarısızlık öykülerini öğrencilerle paylaşmalarını sağlamak,
 • Ulusal, bölgesel ve küresel sorunları kavrayabilmeleri, bu sorunlara bilimsel araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazandırmak,
 • Öğrencilerine düşüncelerini ifade edebilecekleri, akademik yayınları ve tartışmaları takip edebilecekleri, bu tartışmalara katılabilecekleri, küresel ölçekte işbirlikleri oluşturabilecekleri ya da oluşan işbirliklerine katılabilecekleri düzeyde İngilizce dilinde yazılı ve sözlü iletişim becerisinin kazandırmak.

Kariyer Fırsatları

İşletme Bölümü mezunları için çok geniş bir çalışma alanı mevcuttur. Özel ve kamuya ait sanayi kuruluşlarında, ticari şirketlerde, bankalarda, hizmet sektöründe, Bakanlıklarda ve Devlet kurumlarında muhasebe, finans, insan kaynakları, üretim, araştırma-geliştirme, pazarlama  ve satış bölümleri başta olmak üzere her alanda uzman ve yönetici olarak görev yapabilirler. Ayrıca; üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve çeşitli bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda iş olanakları elde edebilirler. Bunların dışında gerekli sermayeyi sağladıklarında kendi işlerini kurabilir ya da mevcut bir işletmeye ortak olabilirler.

Bölümün Başlıca Avantajları

İşletme Bölümünün nitelikli ve deneyimli bir akademik kadroya sahip olması bölümün en büyük avantajlarından biridir. İşletme Bölümü, konusunda özgün çalışmalar ve yayınlar yapmış, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerini başarıyla yürütmüş, alanında  yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmiş, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel toplantılara katılmış ve çeşitli projeler yürütmüş nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerinden oluşan bir öğretim kadrosuna sahiptir.

Bölümün güçlü yönlerinden birisi de, sadece işletmecilik temel bilgilerini aktarmayı amaçlayan bir program değil, aynı zamanda öğrencilere çağdaş yönetim anlayışını benimsetebilecek, onlara yeniliklere açık ve girişimci bir kimlik kazandırabilecek, araştırma, analiz ve karar verme yeteneklerini geliştirebilecek ve sorumluluklar yüklenmeye hazır bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak bir eğitim programının hedeflenmiş olmasıdır.

Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası yayın ve proje çalışmaları bölümün güçlü yönlerindendir. Bölümün önemli özelliklerinden biri de  çağdaş bir eğitim programının olması ve bu programın gelişen koşullara göre yenilenebilecek nitelikte olmasıdır. Derslerin endüstriyel sunumlar, vaka tartışmaları, grup ve proje çalışmaları ile desteklenerek, teori ile uygulama arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu kadar somut bir biçimde öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Bölümde zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere Üniversitemiz bünyesindeki diğer Fakülte ve  Bölümlerdeki derslerden geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır. Seçmeli dersler bölüm amaçları doğrultusunda disiplinlerarası çalışmalara katkı yapabilecek şekilde planlanmıştır. 

Mezuniyet Koşulları

İşletme Bölümünde yer alan Türkçe ve İngilizce İşletme Programları, dört yıllık (8 yarıyıllık) lisans programlarıdır. Yasal statüsü, Yüksek Öğretim Kurumu’nun Uluslararası Ortak Programlar tanımı kapsamındadır. Toplam mezuniyet kredisi (Kurum Kredisi) 153, AKTS kredisi ise 240’tır. Öğretim planındaki dersleri başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler bölüm lisans diploması almaya hak kazanırlar.

        

Bu içerik 13/01/2021 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.