Bölüm Hakkında

CLM’ın (Council of Logistics Management) tanımına göre lojistik, “Müşterilerin gereksinmelerini karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının, hammaddesinin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan hareketinin, etkili verimli bir biçimde planlanması, depolanması ve kontrol altında tutulması yöntemidir”. Lojistik farklı alanlardaki faaliyetlerin tümünü kapsamakta ve ilgili bölümlerin ortaklaşa işbirliği içinde sinerji yaratmasını gerektirmektedir. Lojistik yönetiminin başlıca faaliyet alanları; pazarlama ve pazarlama stratejisi, pazar stratejisi ve ürün tasarımı, üretim planlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depolama ve malzeme elleçlenmesi, dağıtım, depo ve antrepo yönetimi, taşımacılık, gümrükleme ve sigorta hizmetleri, satınalma, müşteri hizmetleri ve teknik destek gibi alanlardır.

Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçilerin tedarikçisinden müşterinin müşterisine tüm müşteri, malzeme ve bilgi etkileşimlerine odaklanmıştır. İşletme yönetimi açısından lojistik, hammadde tedarikinden üretim ortamına, nihai ürünün üretim sürecinin tamamlanmasından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar tedarik zinciri içindeki tüm faaliyetleri planlamayı amaçlayan bir süreçtir. İçinde yaşadığımız küreselleşme sürecinde, hızla değişen ticaret dünyasında gerçek rekabetin Tedarik Zincirleri arasında yaşandığı görülmektedir. Karmaşık bilgi teknolojileri, iş süreçlerinin yeni yapılanmalara girmesi ve bunların ortaya çıkardığı alternatif çözümler şirketlere yeni sorunlar getirmektedir. Süratli bir değişim gösteren yerel ve ulusal pazarlarda, zaman ve maliyetler rekabette etkili en önemli unsurlardan ikisidir.

Küresel rekabetin artması, geleceğin lojistik ve tedarik zinciri yöneticilerinin çağdaş bilgilerle donatılmış, yeniliklere açık ve girişimci bireyler olmasını gerektirmektedir. Lojistik Yönetimi lisans programını açmamızın amacı, ulusal ve uluslararası alanlarda değişen iktisadi ve pazar koşullarını, bu koşulların getirdiği yeni ihtiyaçları önemle dikkate alarak hazırlanmış olan çağdaş bir lojistik yönetimi eğitim programı sayesinde; bir işletmenin etik, sosyal ve hukuki sorumluluklarının bilincinde olan, araştırıcı, yeniliklere açık, girişimci, çağdaş lojistik yönetimi bilgileriyle donanmış; geleceğin nitelikli lojistik yöneticilerini yetiştirmektir.

Bu amacımız doğrultusunda etkin bir eğitim sunabilmek için başlıca ilkelerimiz şunlardır:

 • Öğrencilerin, öncelikle lojistik yönetimi eğitiminin temelini oluşturan; muhasebe, finans, işletme, iktisat, yönetim-organizasyon, pazarlama ve pazarlama stratejisi, pazar stratejisi ve ürün tasarımı, üretim planlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depolama ve malzeme elleçlenmesi, dağıtım, depo ve antrepo yönetimi, taşımacılık, gümrükleme ve sigorta hizmetleri, satınalma, müşteri hizmetleri ve teknik destek gibi konularda geniş bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 • Bu konular dışında öğrencileri liderlik, davranış bilimleri, iletişim ve girişimcilik gibi; ayrıca servis dersleri konumunda olan matematik, istatistik, hukuk, yöneylem araştırması, bilgi işlem ve yönetim bilişim sistemleri gibi konularda da eğitmek,
 • Programlarımızda, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlayabilecek kültür, sanat ve sporla ilgili ders ve faaliyetlere de yer vermek,
 • Liderlik, takım oluşturma ve proje yönetimi becerilerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Öğrencilere, çalışacakları işletme ve kurumlardaki bireylerle etkin iletişim kurabilecek ve farklı disiplinlerdeki bireylerden oluşan takımlarda da sinerji üretebilecek nitelikleri kazandırmak,
 • Öğrencilerin, profesyonel bir iş çevresinde çağdaş bilgi teknolojileri ve araçlarından yararlanabilecek, sürekli öğrenmeye istekli, yeniliklere açık ve değişimlere kolaylıkla uyum sağlayabilecek nitelikte yetişmelerini sağlamak,
 • İlgi ve çalışma alanlarında yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmek,
 • Sorumlulukları içinde olan konularla ilgili karar ve uygulamalarında iş etiğine, sosyal sorumluluklara ve hukuka duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
 • Bulundukları iş çevresi dışında uluslararası iş ortamıyla ilgili gelişmeleri izleyebilme ve sorunlara aşina olma becerisi kazandırmak,
 • Etik değerler ve sosyal sorumlulukların bilincinde olarak sorun çözebilme ve karar verebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Analitik düşünebilme ve örgütsel konularda sorun çözebilme becerilerini geliştirmek,
 • Kültürel farklılıkları inceleme ve bu farklılıkların ticari faaliyetler ve pazarlıklar üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri konusunda bilinçlenmelerini sağlamak,
 • Lojistik yönetimi alanında öne çıkan uzman, yönetici ve uygulayıcıların, ayda en az bir kez konferanslar vermelerini sağlayarak, bu bireylerin deneyimlerini, başarı ve başarısızlık öykülerini öğrencilerle paylaşmalarını sağlamak,
 • Ulusal, bölgesel ve küresel sorunları kavrayabilmeleri, bu sorunlara bilimsel çözüm önerileri getirebilme becerisi kazandırmak,
 • Lojistik ve tedarik zinciri alanındaki İngilizce bilgi kaynaklarından yararlanabilecek, yabancı meslektaşları ile kolay iletişim kurabilecek ve tartışabilecek seviyede İngilizce öğrenmelerini sağlamak.

Kariyer Fırsatları

Lojistik Yönetimi programını tamamlayacak öğrenciler için çok geniş bir yelpazede istihdam olanakları vardır. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının lojistik, dış ticaret, pazarlama, satınalma, taşımacılık (deniz, hava, kara taşımacılığı), filo yönetimi, depolama ve gümrükleme ile ilgili tüm birimlerde uzman eleman ve yönetici konumlarında çalışabilirler. Ayrıca; üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve çeşitli bölgesel ve uluslararası çalışma kurumlarında iş olanakları mevcuttur.

Bölümün Başlıca Avantajları

Lojistik Yönetimi bölümünün nitelikli ve deneyimli bir akademik kadroya sahip olması bölümün en büyük avantajlarından biridir. Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası yayın ve proje çalışmaları bölümün güçlü yönlerindendir. Bölümün önemli özelliklerinden biri de  çağdaş bir eğitim programının olması ve bu programın gelişen koşullara göre yenilenebilecek nitelikte olmasıdır. Derslerin endüstriyel sunumlar, vaka tartışmaları, grup ve proje çalışmaları ile desteklenerek, teori ile uygulama arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu kadar somut bir biçimde öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Bölümde zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır. Seçmeli dersler bölüm amaçları doğrultusunda disiplinlerarası çalışmalara katkı yapabilecek şekilde planlanmıştır.  Üniversitemiz bünyesinde bulunan Lojistik Meslek Yüksekokulunun lojistik eğitimi konusundaki sekiz yıllık deneyimi de bölüm için ayrı bir avantaj sağlamaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Lojistik Yönetimi bölümü, İngilizce dilinde, sekiz yarıyıllık (dört yıl) bir lisans eğitimi sunmaktadır. İngilizce seviyeleri yeterli olmayan öğrenciler iki yarıyıl (bir eğitim-öğretim yılı) İngilizce hazırlık eğitimi görürler. Yasal statüsü, Yüksek Öğretim Kurulu’nun Uluslararası Ortak Programlar tanımı kapsamındadır. Toplam mezuniyet kredisi (Kurum Kredisi) 155, AKTS kredisi ise 240 dır. Öğretim planındaki dersleri başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler bölüm lisans diploması almaya hak kazanırlar.

        

Bu içerik 13/01/2021 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.