Araştırma Projesi Desteği

Araştırma Projesi Desteği Değerlendirme Sistemi

Beykoz Üniversitesi Araştırma Projesi Desteği Değerlendirme Sistemi aşağıdaki esaslara dayanır:

  • Bütün projelerde aynı değerlendirme kriterleri ile değerlendirilir. Değerlendirme kriterleri, kriterlerin tanımları ve değerlendirme notu tanımları olarak TÜBİTAK tanımlamaları kullanılır. Kriterlerin anlamları değerlendirilen projenin alanına göre yorumlanır.
  • Projelerin değerlendirilmesi için üniversite içinden proje alanında uzman iki hakemden değerlendirme raporu alınır. Hakemlerden biri proje yürütücüsünün bölümünden, diğeri proje yürütücüsünün fakültesinden veya üniversite içinde diğer bir fakülteden seçilir. Hakemler proje alanında veya yakın alanda uzman kişilerden seçilir. Hakem raporunda proje hakkında kriter bazında değerlendirme notu yer alır ve verilen not gerekçelendirilir.
  • Değerlendirme kriterlerin ağırlıklarının bütün dallar için aynı ve eşittir.
  • Bütün kriterler için tek ve aynı olan bir eşik değer vardır. Herhangi bir kriterden eşik değerin altında alan projeler desteklenmez. Eşik değer aşağıdaki puan sistemine göre 3‘tür.
  • Araştırma Destek Komitesi değerlendirme paneli olarak görev görür ve hakemlerden gelen değerlendirme raporlarına göre başvuruları sıralar ve bütçe ve olanaklar çerçevesinde desteklenecek projeleri ve destek miktarlarını belirler. Araştırma Destek Komisyonunun gerek görmesi durumunda daha fazla sayıda proje desteklenmesi için proje yürütücülerinden proje bütçelerini revize etmeleri istenebilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Kriter no 1: Özgün Değer

Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problemleri ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır?

Kriter no 2: Yöntem

Projede uygulanacak yöntemler ve araştırma teknikleri ilgili literatüre atıf yapılarak ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?

Projede önerilen yöntemlerle ilerleme kaydedilememesi durumunda uygulanacak alternatif yöntemler projede öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne ölçüde uygundur?

Kriter no 3: Yapılabilirlik

Proje ekibi, projenin kapsadığı faaliyet ve disiplinler dikkate alındığında nitelik ve nicelik yönünden ne ölçüde yeterli ve uygundur; iş ve görev dağılımı kişilerin yetkinlikleri ve iş paketleri dikkate alınarak ne ölçüde doğru planlanmıştır?

Projede öngörülen iş-zaman planlaması, iş paketleri, her bir iş paketinin önem derecesi ve başarı ölçütleri ne kadar uygulanabilir ve ölçülebilir/izlenebilirdir?

Proje ekibinin (birden fazla disiplinin yer aldığı projelerde ekiplerin) işbirliği ve koordinasyonu iş paketleri dikkate alınarak ne kadar gerçekçi ve uygulanabilir şekilde planlanmıştır?

Projenin yürütüleceği birim projenin yürütülmesi için gerekli altyapı ve ekipmana (laboratuvar, cihazlar, elektronik ortam v.b.) ne ölçüde sahiptir?

Kriter no 4: Yaygın Etki

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden nitelikli akademik yayın, patent/tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni proje üretilmesi, farklı bilim/teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir?

Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir?

Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir?

Proje konusunun yürütücünün kariyer gelişimine yapacağı katkılar ve yeni yetenekler kazandırma potansiyeli ne düzeydedir?

Bu projeyle geliştirilen bilimsel işbirliği proje ekibine, ilgili akademik çevreye ve ülkemize ne düzeyde katkı sağlayacaktır?

Uluslararası alanda Türkiye’nin rol almasına ve/veya AB ve uluslararası normlara uyulmasına ve/veya milli kültür/ürünlerin tanıtılmasına ne düzeyde katkı sağlayacaktır?

Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir?

Proje çıktı ve sonuçları Beykoz Üniversitesi araştırma ekosistemine, önceliklerine, amaç ve hedeflerine ne ölçüde katkı sağlayacaktır? 

DEĞERLENDİRME PUAN SİSTEMİ

Değerlendirme Puanı

Anlamı

Açıklama

5

Çok İyi

Proje önerisi ilgili kriteri tüm boyutlarıyla karşılamaktadır. Eksiklik yok denecek kadar azdır. Kabul edilebilir seviyede küçük kusurlar bulunabilir.

4

İyi

Proje önerisi ilgili kriteri iyi derecede karşılamaktadır. Bununla birlikte, önerinin halen iyileştirilme potansiyeli olan bazı noktaları bulunmaktadır.

3

Orta

Proje önerisi ilgili kriteri orta derecede karşılamaktadır. Öneride iyileştirmelere gerek bulunmaktadır.

2

İyi Değil

Proje önerisi ilgili kriteri yeterli derecede karşılamamaktadır. Öneride önemli eksiklikler bulunmaktadır.

1

Yetersiz

Proje önerisi ilgili kriteri karşılamamaktadır. Proje önerisinde ciddi eksiklikler/zayıflıklar söz konusudur.

Not: Beykoz Üniversitesi Araştırma Projesi Desteği Değerlendirme Sistemi ve Kriterlerinin tanımlanmasında TÜBİTAK’ın proje değerlendirme sistemi ve kriterleri esas alınmıştır.


Araştırma Projesi Desteği Değerlendirme Talimatını görüntülemek için tıklayınız.

Bu içerik 08/01/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.